ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรและการประมงในโรงเรียนและชุมชน

โครงการเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อเลี้ยงปลา


โครงการเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อเลี้ยงปลา เป็นโครงการซึ่งดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ มุลนิธิฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีอาหารบริโภคในโรงเรียน และเกิดทักษะทางด้านเกษตร ปศุสัตว์และประมง โดยกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการ ทางมูลนิธิประเสริฐ – ทัศนีย์ พุ่งกุมาร ได้ดำเนินกิจกรรม ที่โรงเรียนวัดธรรมปัญญา ต. พรหมณี อ. เมือง จ. นครนายก ซึ่งดำเนินโครงการ เริ่มตั้งแต่ ปี 2548 โดยมูลนิธิประเสริฐ – ทัศนีย์ พุ่งกุมาร ได้สนับสนุนงบประมาณ ในการปรับปรุงโรงเรือน จัดหาพันธุ์ไก่ไข่ และอาหารสำหรับเลี้ยงไก่ ในรุ่นแรก ได้ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มาให้ความรู้ตลอดจนการจัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย งบดุล และการจัดจำหน่าย เพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ด้วยตนเอง

ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ ปี 2548 จนถึง ปัจจุบัน โครงการเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อเลี้ยงปลา ของโรงเรียนวัดธรรมปัญญา อ. เมือง จ. นครนายก ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งในด้านของผลผลิตไข่ไก่ ที่สามารถนำมาบริโภคในโครงการอาหารกลางวัน รวมถึง การจัดจำหน่ายให้กับชุมชน

ผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งสนับสนุนโครงการโดยมูลนิธิประเสริฐ – ทัศนีย์ พุ่งกุมาร ทางโรงเรียนธรรมปัญญา ได้นำรูปแบบการบริหารจัดการ ไปนำเสนอผลงาน ในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับรางวัล โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับภาค ประจำปี 2551 ประเภทการเลี้ยงไก่ไข่