รักการเรียน รักการอ่าน เป็นพื้นฐานสู่อนาคตที่ดี

สารจากประธานกรรมการมูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร


ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศล ด้วยเจตนารมณ์ที่จะคืนสิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน และเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ทั้งในด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่ ตลอดทั้งด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต โดยให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถเติบโตเป็นพลเมืองดี มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม นอกจากนี้ยังมีการบริจาควัตถุ ปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิประเสริฐ –ทัศนีย์ พุ่งกุมาร คืนสิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์สู่สังคม ช่วยเหลือและแบ่งปันให้แก่เพื่อนร่วมชาติ

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป

(นายประเสริฐ พุ่งกุมาร)
ประธานกรรมการมูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร

ข่าวสารทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ


ดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ ทั้งหมด

กิจกรรมของมูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมารชื่อกิจกรรม

วันที่ วัน เดือน ปี

รายละเอียดกิจกรรม... อ่านเพิ่มเติม


ดูกิจกกรมของมูลนิธิฯ ทั้งหมด 

ปฏิทินกิจกรรมของมูลนิธิฯ